Acceder al contenido principal

Sección con el contenido principal

Retribuciones para el año 2013 para el organismo Ministerio del Interior

Retribuciones para el año 2013 para el organismo Ministerio del Interior

Última actualització: 29/03/2021

Retribucions ministerials

Càrrec Retribució
Ministro del Interior (**) 13T 76.319,34
Secretario de Estado de Seguridad (desde 1 enero hasta 11 enero) 3.782,72
Secretario de Estado de Seguridad (desde 12 enero hasta 31 diciembre) 104.435,99
Subsecretario del Interior (**) 5T 116.937
Director General de la Policía 114.114,90
Director General de la Guardia Civil (**) 9T 117.365,50
Secretario General de Instituciones Penitenciarias (* *) 11T 119.566,14
Director del Gabinete del Ministro (desde 1 de enero hasta 11 de enero) 2.906,59
Director del Gabinete del Ministro (desde 19 de enero hasta 31 de diciembre) (**) 3T 84.980,03
Secretario General Técnico (**) 6T 86.456,82
Directora General de Política Interior (**) 4T 87.264,14
Director General de Protección Civil y Emergencias (**) 12T 89.843,34
Directora General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo (**) 5T 85.892,40
Director General de Relaciones Internacionales y Extranjería (**) 6T 86.456,82

Organismes públics adscrits

Càrrec Retribució
Presidente del Organismo Autónomo Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado (desde el 1 de enero hasta el 11 de enero) retribución correspondiente a su cargo como Secretario de Estado de Seguridad 3.782,72
Presidente del Organismo Autónomo Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado (desde el 11 de enero hasta el 31 de dibiembre) retribución correspondiente a su cargo como Secretario de Estado de Seguridad 104.435,99
Presidente del Ente Público Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo (* *) 11T retribución correspondiente a su cargo como Secretario General de Instituciones Penitenciarias 119566,14
Directora General de Tráfico 83070,3

Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros.


(*) En el cas dels alts càrrecs que siguin funcionaris estarè inclosa en les seves retribucions brutes la quantitat percebuda per antiguitat en el lloc, els triennis que corresponguin al Grup o Subgrup en què es trobi classificat el Cos o Escala al fet que pertanyi el funcionari segons l'Article 20 de la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat, les quanties del qual s'especifiquen a continuació.

(**) L'ocupació d'aquest carrec ha variat al llarg de l'any

Nota: Els alts càrrecs de l'Administració no perceben cap retribució addicional per pertànyer a Consells d'Administració.

Fin de la sección con el contenido principal