Acceder al contenido principal

Sección con el contenido principal

Retribuciones para el año 2013 para el organismo Ministerio de Defensa

Retribuciones para el año 2013 para el organismo Ministerio de Defensa

Última actualización: 23/02/2021

Retribucións ministeriais

Cargo Retribución
MINISTRO DE DEFENSA 68.981,88 €
DIRECTOR DEL GABTE DEL MINISDEF (*) 14T 90.413,08 €
JEFE DE ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA (*) 13T 119.251,70 €
JEFE DEL ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LA DEFENSA (*) 13T 85.849,26 €
COMANDANTE DEL MANDO DE OPERACIONES (*) 13T 85.911,68 €
DIRECTOR DEL CESEDEN (*) 13T 85.772,39 €
REPRESENTANTE MILITAR ANTE LOS COMITES MILITARES DE LA OTAN Y DE LA UE (*) 13T 181.770,56 €
SECRETARIO DE ESTADO DE DEFENSA 111.077,96 €
DIRECTOR GENERAL DE ARMAMENTO Y MATERIAL (*) 13T 89.548,38 €
DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS ECONÓMICOS (*) 13T 89.463,20 €
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA (*) 14T 81.839,30 €
SUBSECRETARIA DE DEFENSA (*) 5T 100.567,83 €
SECRETARIO GENERAL TÉCNICO (*) 2T 82.925,49 €
DIRECTOR GENERAL DE PERSONAL (*) 6T 85.012,57 €
DIRECTOR GENERAL DE RECLUTAMIENTO Y ENSEÑANZA MILITAR (*) 13T 90.372,64 €
ASESOR JURÍDICO GENERAL DE LA DEFENSA - Del 01-01-2013 hasta 30-09-2013 (*) 12T 64,270,45 €
ASESOR JURÍDICO GENERAL DE LA DEFENSA - Del 01-10-2013 hasta 31-12-2013 (*) 12T 23.646,20 €
INTERVENTOR GENERAL DE LA DEFENSA (*) 12T 69.613,80 €
INSPECTOR GENERAL DE SANIDAD DE LA DEFENSA (*) 12T 89.507,62 €
SECRETARIO GENERAL DE POLÍTICA DE DEFENSA (*) 9T 100.811,43 €
DIRECTOR GENERAL DE POLÍTICA DE DEFENSA (*) 13T 88.629,59 €
JEFE DE ESTADO MAYOR DEL EJÉRCITO DE TIERRA (*) 14T 95.788,51 €
SEGUNDO JEFE DEL ESTADO MAYOR (*) 13T 79.037,32 €
JEFE DEL CG TERRESTRE DE ALTA DISPONIBILIDAD (*) 13T 86.183,84 €
JEFE DE LA FUERZA TERRESTRE (*) 13T 77.729,56 €
JEFE DE LA FUERZA LOGÍSTICA OPERATIVA (*) 13T 77.968,88 €
JEFE DEL MANDO DE CANARIAS (*) 14T 78.594,55 €
JEFE DEL MANDO DE PERSONAL (*) 14T 86.465,23 €
JEFE DEL MANDO DE ADIESTRAMIENTO Y DOCTRINA (*) 13T 81.276,42 €
JEFE DEL MANDO DE APOYO LOGÍSTICO (*) 13T 83.309,26 €
INSPECTOR GENERAL DEL EJÉRCITO DE TIERRA (*) 13T 80.638,65 €
JEFE DE ESTADO MAYOR DE LA ARMADA (*) 13T 95.741,00 €
SEGUNDO JEFE DEL ESTADO MAYOR (*) 13T 84.474,83 €
ALMIRANTE DE LA FLOTA (*) 14T 84.966,81 €
ALMIRANTE JEFE DE PERSONAL (*) 13T 80.155,20 €
ALMIRANTE JEFE DE APOYO LOGÍSTICO (*) 13T 84.309,26 €
JEFE DE ESTADO MAYOR DEL EJÉRCITO DEL AIRE (*) 13T 95.463,65 €
SEGUNDO JEFE DEL ESTADO MAYOR (*) 13T 72.483,58 €
JEFE DEL MANDO AEREO DE COMBATE (*) 13T 82.293,22 €
JEFE DEL MANDO AÉREO GENERAL (*) 13T 75.142,32 €
JEFE DEL MANDO AÉREO DE CANARIAS (*) 13T 79.182,80 €
JEFE DEL MANDO DE PERSONAL (*) 13T 82.776,50 €
JEFE DEL MANDO DE APOYO LOGÍSTICO (*) 13T 75.837,80 €
JEFE DE LA UNIDAD MILITAR DE EMERGENCIAS (*) 14T 86.135,60 €

Organismos públicos adscritos

Cargo Retribución
DIRECTOR GENERAL DEL INTA DESDE 01.01.2013 HASTA 29.11.2013 (*) 13T 87.673,02 €
DIRECTOR GENERAL DEL INTA DESDE 30.11.2013 HASTA 31.12.2013 (*) 14T 7.305,12 €
DIRECTOR GENERAL DEL INVIED (*) 3T 72.048,20 €
SECRETARIA GENERAL GERENTE DEL ISFAS (*) 12T 81.703,43 €

Retribucións anuais brutas. Importes expresados en euros.


(*) No caso dos altos cargos que sexan funcionarios estará incluída nas súas retribucións brutas a cantidade percibida por antigüidade no posto, os trienios que correspondan ao Grupo ou Subgrupo en que se ache clasificado o Corpo ou Escala a que pertenza o funcionario segundo o Artigo 20 da Lei de Orzamentos Xerais do Estado, cuxas contías se especifican a continuación.

(**) A ocupación deste posto variou ao longo do ano

(***) A retribución do Representante Militar ante os Comités da OTAN e da UE non inclúe a indemnización por destino no exterior, recollida no Real Decreto 6/1995, do 13 de xaneiro, polo que se regula o réxime de retribucións de todos os funcionarios españois destinados no estranxeiro, calculada mediante a aplicación dos módulos de equiparación do poder adquisitivo e de calidade de vida.

Nota: Os altos cargos da Administración non perciben ningunha retribución adicional por pertencer a Consellos de Administración.

Fin de la sección con el contenido principal