Acceder al contenido principal

Sección con el contenido principal

Retribuciones para el año 2020 para el organismo Ministerio de Igualdad

Retribuciones para el año 2020 para el organismo Ministerio de Igualdad

Última actualització: 03/08/2021

Retribucions ministerials

Càrrec Retribució
Ministra de Igualdad (desde 13/01/2020 hasta 31/12/2020) 72.443,38
Secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género (desde 15/01/2020 hasta 31/12/2020)(***) 101.955,00
Subsecretario de Igualdad (desde 18/01/2020 hasta 31/12/2020)(*)(7T) 110.472,91
Directora del Gabinete de la Ministra (desde 15/01/2020 hasta 31/12/2020) 87.480,95
Secretario General Técnico (desde 30/01/2020 hasta 31/12/2021)(*)(5T) 93.784,73
Delegada del Gobierno contra la Violencia de Género (desde 30/01/2020 hasta 31/12/2020)(*)(7T) 89.362,84
Directora General de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI (desde 30/01/2020 hasta 31/12/2020) 83.375,40
Directora General para la Igualdad de trato y Diversidad Étnico Racial (desde 30/01/2020 hasta 31/12/2020) 83.858,42

Organismes públics adscrits

Càrrec Retribució
Directora General del Instituto de las Mujeres (desde 30/01/2020 hasta 31/12/2020) 113.404,44

Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros.


(*) En el cas dels alts càrrecs que siguen funcionaris estarà inclosa en les seues retribucions brutes la quantitat percebuda per antiguitat en el lloc, els triennis que corresponguen al Grup o Subgrup en què es trobe classificat el Cos o Escala a què pertanga el funcionari segons l'Article 20 de la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat, les quanties del qual s'especifiquen a continuació.

(**) L'ocupació d'este càrrec ha variat al llarg de l'any

Nota: Els alts càrrecs de l'Administració no perceben cap retribució addicional per pertànyer a Consells d'Administració.

Fin de la sección con el contenido principal