Acceder al contenido principal

Sección con el contenido principal

Retribuciones para el año 2020 para el organismo Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

Retribuciones para el año 2020 para el organismo Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

Última actualització: 03/08/2021

Retribucions ministerials

Càrrec Retribució
Ministro de Transportes Movilidad y Agenda Urbana 74.858,16
Secretario de Estado de Transportes Movilidad y Agenda Urbana (*) 11T 124.993,03
Subsecretario de Transportes Movilidad y Agenda Urbana (*) 8T 116.059,09
Secretario General de Infraestructuras (del 01/01/2020 al 29/06/2020) (**) (*) 8T 58.463,37
Secretario General de Infraestructuras (del 30/06/2020 al 31/12/2020) (**) 55.998,75
Secretaria General de Transportes y Movilidad (*) 7T 115.655,23
Secretaria General de Agenda Urbana y Vivienda (del 01/01/2020 al 10/02/2020) (**) (*) 4T 13.320,35
Secretaria General de Agenda Urbana y Vivienda (del 11/02/2020 al 31/12/2020) (**) 98.344,92
Secretaria General Técnica (*) 6T 99.536,85
Director del Gabinete del Ministro (Del 01/01/2020 al 29/06/2020) (**) 47.508,83
Director del Gabinete del Ministro (Del 30/06/2020 al 31/12/2020) (**) 47.754,52
Director General de Carreteras (*) 11T 102.063,84
Director General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria (*) 8T 83.122,26
Director General de Aviación Civil (*) 5T 98.923,83
Director General de la Marina Mercante (*) 5T 98.923,83
Directora General de Transporte Terrestre (*) 7T 100.149,87
Director General de Vivienda y Suelo (*) 6T 100.121,85
Director General de Agenda Urbana y Arquitectura 55.443,40
Directora General de Programación Económica y Presupuestos (*) 6T 99.536,85
Director General de Organización e Inspección (*) 8T 100.449,15
Director General del Instituto Geogrífico Nacional (*) 11T 102.601,95

Organismes públics adscrits

Càrrec Retribució
Presidenta de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias - ADIF 172.276,58
Directora de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea - AESA 91.195,58
Director de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria - AESF (*) 11T 103.981,52
Director general de la Entidad Pública Empresarial ENAIRE (incluye antiguedad servicios especiales) 175.530,46
Presidente de la Entidad Pública Empresarial RENFE-Operadora 172.333,70
Director general de la Entidad Pública Empresarial de Suelo - SEPES (Del 11/09/2020 al 31/12/2020) (**) (*) 10T 36.778,35
Director de la Entidad Pública Empresarial Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima - SASEMAR (*) 4T 86.426,18
Presidente de Puertos del Estado 117.554,64

Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros.


(*) En el cas dels alts càrrecs que siguin funcionaris estarè inclosa en les seves retribucions brutes la quantitat percebuda per antiguitat en el lloc, els triennis que corresponguin al Grup o Subgrup en què es trobi classificat el Cos o Escala al fet que pertanyi el funcionari segons l'Article 20 de la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat, les quanties del qual s'especifiquen a continuació.

(**) L'ocupació d'aquest carrec ha variat al llarg de l'any

Nota: Els alts càrrecs de l'Administració no perceben cap retribució addicional per pertànyer a Consells d'Administració.

Fin de la sección con el contenido principal