Acceder al contenido principal

Sección con el contenido principal

Retribuciones para el año 2020 para el organismo Ministerio de Justicia

Retribuciones para el año 2020 para el organismo Ministerio de Justicia

Última actualització: 03/08/2021

Retribucions ministerials

Càrrec Retribució
Ministra de Justicia (01/01/2020 a 12/01/2020)(**) 9T(*) 2.869,92
Ministro de Justicia (13/01/2020 a 31/12/2020)(**)11T(*) 84.357,39
Secretaría de Estado de Justicia (01/01/2020 a 29/01/2020)(**)12T(*) 10.854,12
Secretaría de Estado de Justicia (30/01/2020 a 31/12/2020)(**) 111.368,28
Subsecretaria de Justicia (01/01/2020 a 21/01/2020)(**)9T(*) 6.764,93
Subsecretario de Justicia (22/01/2020 a 31/12/2020)(**)4T(*) 102.485,77
Secretario General de la Admon de Justicia (01/01/2020 a 04/02/2020)(**)10T(*) 11.721,75
Secretario General para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia (05/02/2020 a 31/12/2020)(**)6T(*) 101.508,24
Abogada General del Estado 10T(*) 112.642,18
Secretario General Técnico (01/01/2020 a 22/01/2020)(**)5T (*) 5.821,98
Secretario General Técnico (30/01/2020 a 31/12/2020)(**)3T(*) 83.378,03
Director del Gabinete de la Ministra (01/01/2020 a 15/01/2020)(**) 3.940,94
Director del Gabinete del Ministro (18/01/2020 a 31/12/2020)(**)6T(*) 88.050,60
Directora General de Relaciones con la Administración de Justicia (01/01/2020 a 04/02/2020)(**)11T (*) 10.131,54
Directora General para el Servicio Publico de Justicia (05/02/2020 a 31/12/2020)(**)5T (*) 85.279,56
Directora General de Cooperación Jurídica Internacional Relaciones con las Confesiones y Derechos Humanos 5T(*) 92.054,20
Director General de los Registros y del Notariado (01/01/2020 a 29/01/2020)(**) 7.292,02
Directora General de Seguridad Jurídica y Fe Pública (30/01/2020 a 31/12/2020)(**)8T(*) 89.270,71
Directora General de Modernización de la Justicia Desarrollo Tecnológico y Recuperación y Gestión de Activos (01/01/2020 a 19/02/2020)(**)10T(*) 14.124,56
Director General de Transformación Digital de la Administración de Justicia (13/05/2020 a 31/12/2020)(**)6T(*) 58.355,12

Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros.


(*) En el cas dels alts càrrecs que siguin funcionaris estarè inclosa en les seves retribucions brutes la quantitat percebuda per antiguitat en el lloc, els triennis que corresponguin al Grup o Subgrup en què es trobi classificat el Cos o Escala al fet que pertanyi el funcionari segons l'Article 20 de la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat, les quanties del qual s'especifiquen a continuació.

(**) L'ocupació d'aquest carrec ha variat al llarg de l'any

Nota: Els alts càrrecs de l'Administració no perceben cap retribució addicional per pertànyer a Consells d'Administració.

Fin de la sección con el contenido principal