Acceder al contenido principal

Sección con el contenido principal

Retribuciones para el año 2020 para el organismo Ministerio del Interior

Retribuciones para el año 2020 para el organismo Ministerio del Interior

Última actualització: 03/08/2021

Retribucions ministerials

Càrrec Retribució
Ministro del Interior 10 T (*) 86.237,36
Secretaria de Estado de Seguridad hasta el 18 de enero (**) 11 T (*) 6.056,71
Secretario de Estado de Seguridad desde el 20 de enero (**) 4 T (*) 115.970,90
Subsecretaria del Interior 10 T (*) 129.130,22
Director General de la Policía 122.999,98
Director General de la Guardia Civil hasta el 17 de enero (**) 8 T (*) 6.351,59
Directora General de la Guardia Civil desde el 18 de enero (**) 9 T (*) 122.317,08
Secretario General de Instituciones Penitenciarias 14 T (*) 137.542,66
Director General de Ejecución Penal y Reinserción Social hasta el 30 de junio (**) 12 T (*) 48.365,43
Director General de Ejecución Penal y Reinserción Social desde el 1 de julio (**) 10 T (*) 49.498,34
Directora General de Relaciones Internacionales y Extranjería 8 T (*) 95.645,54
Secretario General Técnico 9 T (*) 96.258,56
Directora General de Política Interior 8 T (*) 95.645,54
Director General de Protección Civil y Emergencias hasta el 17 de enero (**) 3 T (*) 4.483,78
Director General de Protección Civil y Emergencias desde el 29 de enero (**) 13 T (*) 90.533,57
Directora General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo hasta el 28 de enero (**) 7 T (*) 7.353,73
Director General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo desde el 29 de enero (**) 9 T (*) 88.659,27
Director del Gabinete del Ministro hasta el 15 de enero (**) 4T (*) 4.292,65
Directora del Gabinete del Ministro desde el 18 de enero hasta el 15 de septiembre (**) 62.032,69
Directora del Gabinete del Ministro desde el 07 de octubre (**) 8 T (*) 25.068,45

Organismes públics adscrits

Càrrec Retribució
Presidenta del Organismo Autónomo Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado (GIESE) hasta el 18 de enero (**). Retribución correspondiente a su cargo como Secretaria de Estado de Seguridad. 0,00
Presidente del Organismo Autónomo Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado (GIESE) desde el 20 de enero (**). Retribución correspondiente a su cargo como Secretario de Estado de Seguridad 0,00
Presidente del Ente Público Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo (TPFE). Retribución correspondiente a su cargo como Secretario General de Instituciones Penitenciarias 0,00
Director General de Tráfico 90.741,38

Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros.


(*) En el cas dels alts càrrecs que siguen funcionaris estarà inclosa en les seues retribucions brutes la quantitat percebuda per antiguitat en el lloc, els triennis que corresponguen al Grup o Subgrup en què es trobe classificat el Cos o Escala a què pertanga el funcionari segons l'Article 20 de la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat, les quanties del qual s'especifiquen a continuació.

(**) L'ocupació d'este càrrec ha variat al llarg de l'any

Nota: Els alts càrrecs de l'Administració no perceben cap retribució addicional per pertànyer a Consells d'Administració.

Fin de la sección con el contenido principal