Acceder al contenido principal

Sección con el contenido principal

Retribuciones para el año 2020 para el organismo Ministerio de Sanidad

Retribuciones para el año 2020 para el organismo Ministerio de Sanidad

Última actualització: 03/08/2021

Retribucions ministerials

Càrrec Retribució
MINISTRO/A 2.367,43
MINISTRO/A 72.443,38
SECRETARIO/A DE ESTADO DE SANIDAD 47.008,41
SECRETARIO/A GENERAL DE SANIDAD Y CONSUMO 68.736,19
SECRETARIO/A GENERAL DE SALUD DIGITAL, INFORMACIÓN E INNOVACIÓN DEL SNS 43.549,02
SUBSECRETARIO/A DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL 5.419,48
SUBSECRETARIO/A DE SANIDAD 101.181,85
SECRETARIO/A GENERAL TÉCNICO/A 83.033,42
DIRECTOR/A DEL GABINETE DEL/DE LA MINISTRO_A 3.852,08
DIRECTOR/A DEL GABINETE DEL/DE LA MINISTRO_A 55.794,74
DIRECTOR/A DEL GABINETE DEL/DE LA MINISTRO_A 29.129,47
DIRECTOR/A GENERAL DE SALUD PÚBLICA 88.680,26
DIRECTOR/A GENERAL DE ORDENACIÓN PROFESIONAL 78.373,18
DIRECTOR/A GENERAL DE ORDENACIÓN PROFESIONAL 7.810,98
DIRECTOR/A GENERAL DE CARTERA BÁSICA DE SERVICIOS DEL SNS Y FARMACIA 83.776,10
DELEGADO/A DEL GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS 77.266,89
DELEGADO/A DEL GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS 11.303,47
DIRECTOR/A GENERAL DE SALUD DIGITAL Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL SNS 35.620,55

Organismes públics adscrits

Càrrec Retribució
DIRECTOR/A GENERAL DE LA ONT 87.361,93
DIRECTOR/A DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTO Y PRODUCTOS SANITARIOS 89.660,16

Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros.


(*) En el cas dels alts càrrecs que siguin funcionaris estarè inclosa en les seves retribucions brutes la quantitat percebuda per antiguitat en el lloc, els triennis que corresponguin al Grup o Subgrup en què es trobi classificat el Cos o Escala al fet que pertanyi el funcionari segons l'Article 20 de la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat, les quanties del qual s'especifiquen a continuació.

(**) L'ocupació d'aquest carrec ha variat al llarg de l'any

Nota: Els alts càrrecs de l'Administració no perceben cap retribució addicional per pertànyer a Consells d'Administració.

Fin de la sección con el contenido principal