Acceder al contenido principal

Sección con el contenido principal

Retribuciones para el año 2020 para el organismo Agencia Española de Protección de Datos - Transparencia

Retribuciones para el año 2020 para el organismo Agencia Española de Protección de Datos - Transparencia

Última actualització: 03/08/2021

Retribucions ministerials

Càrrec Retribució
Directora de la Agencia Española de Protección de Datos 10T (*) 96.750,78

Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros.


(*) En el cas dels alts càrrecs que siguen funcionaris estarà inclosa en les seues retribucions brutes la quantitat percebuda per antiguitat en el lloc, els triennis que corresponguen al Grup o Subgrup en què es trobe classificat el Cos o Escala a què pertanga el funcionari segons l'Article 20 de la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat, les quanties del qual s'especifiquen a continuació.

(**) L'ocupació d'este càrrec ha variat al llarg de l'any

Nota: Els alts càrrecs de l'Administració no perceben cap retribució addicional per pertànyer a Consells d'Administració.

Fin de la sección con el contenido principal