Acceder al contenido principal

Sección con el contenido principal

Retribuciones para el año 2020 para el organismo Agencia Española de Protección de Datos - Transparencia

Retribuciones para el año 2020 para el organismo Agencia Española de Protección de Datos - Transparencia

Última actualización: 03/08/2021

Retribucións ministeriais

Cargo Retribución
Directora de la Agencia Española de Protección de Datos 10T (*) 96.750,78

Retribucións anuais brutas. Importes expresados en euros.


(*) No caso dos altos cargos que sexan funcionarios estará incluída nas súas retribucións brutas a cantidade percibida por antigüidade no posto, os trienios que correspondan ao Grupo ou Subgrupo en que se ache clasificado o Corpo ou Escala a que pertenza o funcionario segundo o Artigo 20 da Lei de Orzamentos Xerais do Estado, cuxas contías se especifican a continuación.

(**) A ocupación deste posto variou ao longo do ano

Nota: Os altos cargos da Administración non perciben ningunha retribución adicional por pertencer a Consellos de Administración.

Fin de la sección con el contenido principal