Acceder al contenido principal

Sección con el contenido principal

Retribuciones para el año 2018 para el organismo Ministerio de Hacienda

Retribuciones para el año 2018 para el organismo Ministerio de Hacienda

Última actualización: 04/08/2021

Retribucións ministeriais

Cargo Retribución
Ministra de Hacienda (**) (desde 7 de junio hasta 31 de diciembre) (*) (9T) 43.509,35
Secretaria de Estado de Hacienda (**) (desde 9 de junio hasta 31 de diciembre) (*) (8T) 66.132,36
Secretario de Estado de Presupuestos y Gastos (**) (desde 9 de junio hasta 31 de diciembre) (*) (9T) 65.827,02
Subsecretaria de Hacienda (**) (desde 9 de junio hasta 31 de diciembre) (*) (11T) 69.845,91
Interventor General de la Administracion del Estado (**) (desde 23 de junio hasta 31 de diciembre) (*) (7T) 58.260,86
Secretario General de Financiacion Autonomica y Local (**) (desde 23 de junio hasta 31 de diciembre) (*) (6T) 59.789,29
Director del Gabinete de la Ministra de Hacienda (**) (desde 9 de junio hasta 31 de diciembre) 58.168,61
Secretaria General Tecnica (**) (desde 30 de junio hasta 31 de diciembre) (*) (7T) 52.317,98
Inspectora General (*) (13T) (***) 103.159,72
Director General de Ordenacion del Juego (*) (4T) (***) 99.908,01
Director General de Costes de Personal y Pensiones Publicas (*) (7T) (***) 103.332,18
Director General de Presupuestos (*) (11T) (***) 105.732,62
Director General Racionalizacion y Centralizacion de la Contratacion (**) (desde 23 de junio hasta 31 de diciembre) (*) (11T) 54.282,94
Director General de Tributos (**) (desde 21 de julio hasta 31 de diciembre) (*) (9T) 46.868,03
Director General del Patrimonio del Estado (**) (desde 28 de julio hasta 31 de diciembre) (*) (7T) 43.493,09
Director General del Catastro (*) (10T) (***) 103.336,42
Director General de Fondos Europeos (**) (desde 12 de octubre hasta 31 de diciembre) (*) (6T) 21.981,91
Presidente del Tribunal Economico Administrativo Central (**) (desde 23 de junio hasta hasta 31 de diciembre) (*) (10T) 53.114,29

Organismos públicos adscritos

Cargo Retribución
Presidente SocIedad Estatal de Participaciones Industriales, SEPI (23 junio hasta 31 diciembre) * (6T) 115.663,42
Vicepresidente Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) (5 de julio a 31 diciembre) 103.620,58
Director General de la Agencia Estatal de Administracion Tributaria, AEAT ** (23 de junio a 31 de diciembre) (10T) 61.881,35
Direcrtor/a del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales *** (10T) 115.042,35
Director/a del Departamento de Gestion Tributaria ** (5 de julio a 31 de diciembre) (10T) 55.921,55
Director/a del Departamento de Informatica Tributaria *** (8T) 113.971,65
Director/a del Departamento de Inspeccion Financiera y Tributaria ** (5 de julio a 31 de diciembre) (9T) 55.736,95
Director/a del Departamento de Recaudacion ** (22 de febrero a 31 de diciembre) (6T) 92.952,60
Director/a del Departamento de Recursos Humanos ** (5 de julio a 31 de diciembre) (17T) 57.222,95
Director del Instituto de Estudios Fiscales, IEF (**) (del 21 de julio al 31 de diciembre) (*)10T 44.221,51
Director del Parque Movil del Estado (*) (***) 15T 100.868,80
Director General de la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre – Real Casa de la Moneda (*) (***) 16T 146.586,20
Presidenta del Consorcio de la Zona Especial Canaria (**) (desde 9 de abril al 6 de octubre) (*) 6T 53.010,48
Presidente del Consorcio de la Zona Especial Canaria (**) (desde el 8 de octubre al 31 de diciembre) 24.225,28
Vicepresidente del Consorcio de la Zona Especial Canaria (***) 96.575,01
Delegado Especial del Estado en la Zona Franca de Gran Canaria (*) 5T (***) 81.432,36
Delegado Especial del Estado de la Zona Franca de Tenerife (*) 3T (***) 68.631,72
Delegado Especial del Estado del Consorcio de la Zona Franca de Vigo (**) (del 8 de julio al 31 de diciembre) 63.258,84
Delegada Especial del Estado en Zona Franca de Cadiz (**) (del 2 de julio al 31 de diciembre) 59.845,98
Delegado Especial del Estado en la Zona Franca de Barcelona (**) (del 29 de junio al 31 de diciembre) 81.332,80
Delegado Especial del Estado en la Zona Franca de Sevilla (**) (del 5 de julio al 31 de diciembre) (*) 10T 35.512,97
Delegado Especial del Estado en la Zona Franca de Santander (***) 103.392,66

Retribucións anuais brutas. Importes expresados en euros.


(*) No caso dos altos cargos que sexan funcionarios estará incluída nas súas retribucións brutas a cantidade percibida por antigüidade no posto, os trienios que correspondan ao Grupo ou Subgrupo en que se ache clasificado o Corpo ou Escala a que pertenza o funcionario segundo o Artigo 20 da Lei de Orzamentos Xerais do Estado, cuxas contías se especifican a continuación.

(**) A ocupación deste posto variou ao longo do ano

Nota: Os altos cargos da Administración non perciben ningunha retribución adicional por pertencer a Consellos de Administración.

Fin de la sección con el contenido principal