Acceder al contenido principal

Sección con el contenido principal

Retribuciones para el año 2020 para el organismo Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital

Retribuciones para el año 2020 para el organismo Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital

Última actualització: 25/10/2021

Retribucions ministerials

Càrrec Retribució
D.G. Análisis Macroeconómico y Econ. Internacional (*) 6T (**) Enero a 4 Febrero 2020 9770,33
D.G. de Seguros Y Fondos de Pensiones (*) 9A1-1A2T 107393,72
Director General de Análisis Macroeconómico (*) 2T 85279,85
Director General de Política Económica (*) 7T (**) Enero a 4 Febrero 10106,46
Director General del Tesoro y Politica Financiera (*) 3T 85829,85
Director Gral. Telecom. y Tecnolog. de la Información (*) 7T (**) Enero a 14 Enero 4117,97
Directora del Gabinete Adjunta de la Vicepresidenta (*) 8T (**) Desde 30 Enero 102508,99
Directora del Gabinete de la Ministra (**) Enero a 14 Enero 4015,47
Directora del Gabinete de la Vicep. Tercera Gobierno (*) 9T (**) Desde 15 Enero 115562,46
Directora General de Política Económica (*) 5T (**) Desde 15 Enero 96746,24
Directora General de Telecomunicaciones y Ordenaci (*) 3T (**) Desde 30 Enero 87355,22
Directora General del Tesoro y Política Financiera (*) 5T (**) Enero a 14 Enero 7321,96
Ministra de Asuntos Económicos y Transf. Digital (**) Desde 12 Enero 81931,96
Ministra de Economia y Empresa 8 T (**) Enero a 11 Enero 2560,72
S. de E. Digitalización e Inteligancia Artificial (**) Desde 15 Enero 112981,11
S. de E. Telecomunicaciones e Infraestr. Digitales (*) 7T (**) Desde 15 Enero 117175,04
Secretaria de Estado Economía y Apoyo a la Empresa (*) 9T 123238,86
Secretario de Estado para el Avance Digital (**) Enero a 14 de Enero 4741
Secretario General Técnico (*) 2T (**) Enero a 4 Febrero 9009,29
Secretario General Técnico (*) 2T(**) Desde 5 Febrero 85279,85
Secretario General Tesoro y Financiación Internacional (*) 6T 118141,74
Subsecretaria de Economía y Empresa (*) 4T 117054,66
Secretario General de Administracion Digital (*) 10T (**) Desde Junio 67183,76
Secretario General de Administración Digital (**) Enero a Mayo 43057,37

Organismes públics adscrits

Càrrec Retribució
Presidente Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (**) enero a junio 56953,8
Presidenta Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (**) junio a diciembre 63478,4
Vicepresidenta Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 5T(*) (**) enero a junio 55737,64
Vicepresidente Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 13T(*) (**) junio a diciembre 64754,45
Consejero Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 15T(*) 122894,24
Consejera Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 9T(*) 120339,16
Consejero Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 9T(*) 120246,52
Consejero Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 114821,98
Consejera Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 114821,98
Consejera Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 11T(*) (**) enero a junio 57369,36
Consejero Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (**) junio a diciembre 60521,31
Consejero Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (**) enero a junio 54300,67
Consejero Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (**) junio a diciembre 60521,31
Consejero Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 2T(*) (**) enero a junio 54875,46
Consejera Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 7T(*) (**) junio a diciembre 62800,69
Directora de Telecomunicaciones y del Sector Audiovisual 108626,98
Director de Transportes y del Sector Postal 7T(*) 112918,12
Directora de Competencia 5T(*) 111692,08
Secretaria General 11T(*) (**) enero a noviembre 93412,73
Secretario del Consejo 5T(*) 104582,08
Presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores 3T (*) (**) desde 01/01/2020 hasta 15/12/2020 157061,77
Presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (**) desde 16/12/2020 hasta 31/12/2020 6751,93
Vicepresidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores 6T(*) (**) desde 01/01/2020 hasta 15/12/2020 158826,83
Vicepresidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (**) desde 16/12/2020 hasta 31/12/2020 6751,84
Consejero de la Comisión Nacional del Mercado de Valores 140644,56
Consejero de la Comisión Nacional del Mercado de Valores 140644,56
Consejera de la Comisión Nacional del Mercado de Valores 12T (*) 147803,58
Presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas 6T(*) (**) enero a febrero 13412,57
Presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas 8T(*) (**) febrero a diciembre 81845,67
Presidente del Instituto de Crédito Oficial 10T(*) 144937,15
Director General de Coordinación Estadística y de Estadísticas Laborales y de Precios 11T(*) 92132,32
Director General de Productos Estadísticos 11T(*) 92132,32
Presidente del Instituto Nacional de Estadística 8T(*) 109112,74
Director General de E.P.E. RED.ES - 0T(*) 118026,44

Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros.


(*) En el cas dels alts càrrecs que siguin funcionaris estarè inclosa en les seves retribucions brutes la quantitat percebuda per antiguitat en el lloc, els triennis que corresponguin al Grup o Subgrup en què es trobi classificat el Cos o Escala al fet que pertanyi el funcionari segons l'Article 20 de la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat, les quanties del qual s'especifiquen a continuació.

(**) L'ocupació d'aquest carrec ha variat al llarg de l'any

Nota: Els alts càrrecs de l'Administració no perceben cap retribució addicional per pertànyer a Consells d'Administració.

Fin de la sección con el contenido principal