Acceder al contenido principal

Sección con el contenido principal

Máis información

En esta página le explicamos qué es el Portal de la Transparencia y qué contiene.

Puede descargar este documento en formato PDF

Subir

O que regula a Lei de Transparencia?

A Lei de Transparencia, Acceso á Información Pública e Boa Gobernación (LTBG) ofrece a información que as autoridades públicas deben publicar, para información dos cidadáns, como os cidadáns poden solicitar información ao goberno e que regras de goberno a seren observados polos funcionarios públicos.

Que entidades están obrigadas a proporcionar información?

textoJustificado todas as autoridades públicas, entidades do sector público, órganos constitucionais (incluíndo a Casa da súa Maxestade o Rei) e os seus homólogos a nivel rexional, así como fundacións do sector público, as asociacións formadas por goberno ou empresas con participación pública maioritaria, son obrigados pola Lei de Transparencia. É dicir, eles deben publicar a información mencionadas Lei e tamén contestar solicitudes de información por parte dos cidadáns.

Tamén obrigadas a publicar a información proporcionada nas entidades privadas, como partidos políticos, sindicatos, organizacións de traballadores e outras entidades que reciben materia de axudas estatais.

No caso deste Portal da Transparencia, a base do artigo 10 da LTBG, información da Administración do Estado solicitado máis frecuentemente publicados.

¿Que é o portal de Transparencia do Goberno Eng; a ?

é a plataforma no ámbito do Ministerio de Presidencia, polo que se pode acceder a información do Goberno Central en virtude da Lei, cuxa divulgación sexa relevante para asegurar a transparencia da súa actividade relacionados coa operación e control da acción pública. Tamén contén información que os cidadáns máis solicitado dereito de acceso á información pública e as decisións de rexeitamento do dereito de acceso, anteriormente anónima.

O que fai iso Portal?

O Portal, de conformidade co disposto na Lei 19/2013, de 9 de decembro de Transparencia, Acceso á Información Pública e Boa Gobernación, ten como obxectivo ampliar e mellorar a transparencia do público, regular e garantir o dereito de acceso á información relativa a esta actividade e establecer obrigas de bo goberno a seren cumpridas pola actividade autoridades públicas.

O Portal publica información das entidades que compoñen o goberno, a saber:.

 • Administración Estatal
 • entidades de xestión e servizos comúns da Seguridade Social e mutua colaboración Seguridade Social .
 • textoNegrita organismos autónomos , o Órganos Estaduais , o empresas públicas e textoNegrita entidades de dereito público , con independencia funcional ou con autonomía especial recoñecido por lei, atribuídas funcións de regulación ou supervisión caracteres externos nun determinado sector ou actividade.
 • textoNegrita entidades de dereito público , con personalidade xurídica, ligadas a calquera goberno ou dependente, incluíndo universidades públicas < / span>.

  O Portal contén información comunidades autónomas, entidades locais, Estado corporacións, fundacións e órganos constitucionais. Estas entidades deberán publicar a súa información nos seus respectivos portais web e oficinas en liña.

 • Cal é o Ad Liga?

  informacións son agrupados nas categorías definidas na lei, o goberno debe publicar periodicamente e actualizado para garantir a transparencia da súa actividade.

  Neste Portal Transparencia do Goberno Eng; a facilitar o acceso dos cidadáns a todo, información organizacional institucional, planificación, relevancia xurídica, económica, orzamentaria e as estatísticas proporcionadas no correspondente ao dereito ministerios, entidades, empresas públicas, axencias estatais e empresas públicas.

  Que información son publicadas no portal?

  A lei regula a publicación das seguintes categorías de información sobre o que se coñece como publicidade activo:

  Información Organizacionais

 • As funcións que se producen nos organismos
 • Regulamentos de aplicación
 • Estrutura: identificar as unidades organizativas responsables, perfil e experiencia profesional
 • Os plans e programas anual, obxectivos, cumprimento e os resultados

  Información relevancia xurídica

 • orientacións, instrucións, acordos, circulares, responde a consultas (que envolven unha interpretación da lei ou efectos xurídicos)
 • proxectos de leis ou decretos lexislativos
 • Designing normativa
 • Memorias e Informes contida nos arquivos de redacción dos textos legais
 • Documentos a ser obxecto de información pública

  contido de información económica

 • Contract
 • Convencións e comisións de xestión
 • Compensación de altos
 • Os subsidios gobernamentais e apoio
 • Orzamento
 • contas anuais. Informes de auditoría e auditoría
 • Resolucións da Oficina de Conflito de Intereses que afectan os funcionarios públicos e funcionarios
 • A información estatística de grao de cumprimento dos servizos públicos
 • Inmobles estatal

  Hai algunha restrición á publicación de información?

  De feito. Can que a información non pode ser publicado porque se relaciona con cuestións sensibles como a seguridade nacional, a defensa ou a protección dos datos persoais. Nestes casos, debe ocorrer, de feito, a publicación afecta os límites que a lei ofrece ou, no caso de datos persoais, no caso de que poden ser eliminados dende o documento foi publicado.

  E se eu non podo atopar información sobre o sitio web?

  En principio, a información máis relevante para os cidadáns e acceso frecuente estará dispoñible no Portal tan accesible, reutilizables e interoperables. Se o condutor necesita máis información ou precisa máis información, entón pode acceder a información pública solicitude de servizo é un dereito rexido pola lei de transparencia e bo goberno. Este servizo está dispoñible na páxina web.

  ¿Que pasa se non cumprir coas obrigas de transparencia e de información non son publicados?

  O Consello de Transparencia e Boas Goberno vai garantir o cumprimento das disposicións da lei e violación pode producir procesos disciplinarias.

 • ¿Que é o dereito de acceso á información pública?

  É o dereito de acceso á información pública de acceso nos termos previstos na Constitución artigo 105.b), é dicir, a información pública ou documentos, independentemente do seu soporte ou formato, que se manteñen realizada pola administración e que foi producido ou adquirido no exercicio das súas funcións.

  Para obter máis información sobre os der.echo de acceso acceder ao Guía do Cidadán. Acceso dereito

  Podería pedir calquera información?

  O dereito de acceso á información está suxeito a certos límites que visan a protexer outros intereses xurídicos que poden ser desprotexida a información é dada. É dicir, hai límites para protexer a información que non debe ser público porque se fose, podería ignorar;. Aire unha persoa ou o interese público

  Estes límites son cotizadas na lei e son os seguintes:

 • A seguridade nacional
 • A defensa
 • As Asuntos Exteriores
 • A seguridade pública
 • A prevención, investigación e castigo do ilícito penal, administrativo ou disciplinar
 • A igualdade das partes en procesos xudiciais e á tutela xudicial efectiva
 • As funcións administrativas de control, inspección e control
 • Os intereses económicos e comerciais
 • A política económica e monetaria
 • O segredo profesional e de propiedade intelectual
 • A garantía de confidencialidade ou segredo esixido nos procesos de toma de decisións
 • A protección do medio ambiente

  Como límites aplicables?

  O corpo que solicite información cuxa publicación considera que poden prexudicar calquera dos límites avaliará se de feito un Dan ocorre;. Ou se esa información é proporcionada

  Por que a protección de datos?

  Se a información solicitada contiña datos sensibles, o acceso só poderá ser autorizada se eles foron dedicados a este consentimento expreso por escrito da afectado

  ¿Que é o acceso parcial?

  Nos casos en que a información en que parte dela está suxeito a calquera límite, porque o dereito é reivindicado, a petición parcialmente admisible eo solicitante debe indicar a información foi omitida .

  O que pode un cidadán que é negado información?

  Pode rexistrar unha reclamación co Consello da Transparencia e Boas Gobernación, órgano independente para garantir o bo cumprimento das disposicións da lei.

  Para máis información sobre o dereito de acceso á información pública, consulte a Guía do Cidadán. Dereito de acceso.

 • ¿Que é o Consello de Transparencia e Boas Gobernación?

  O Consello de Transparencia e Boas Gobernación é un organismo público que se refire o décimo disposición adicional da Lei 6/1997 de 14 de abril, sobre a Organización e Funcionamento da Administración Xeral do Estado. É no ámbito do Ministerio das Finanzas e da Administración Pública, con personalidade xurídica e plena capacidade de actuar, de actuar con total autonomía e independencia na realización dos seus propósitos.

  O Consello de Transparencia e Boas Gobernación ten como obxectivo promover a transparencia das actividades gobernamentais, garantir a conformidade cos requisitos de divulgación, salvagardando o exercicio do dereito de acceso á información pública e garantir conformidade co disposto na gobernanza.

  Consello responsable do Portal Transparencia é?

  Non. O consello ten a súa propia personalidade xurídica e plena capacidade de actuar. Está actuando con plena autonomía e independencia na realización dos seus propósitos.

  Subir