Acceder al contenido principal

Sección con el contenido principal

Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA)

Logotipo de CORA

En 2013 es va crear l'Oficina per a l'execució de la reforma de l'Administració (OPERA), en el Ministeri de la Presidència, amb l'objectiu de vetllar per l'execució de les mesures incloses en l'informe de la Comissió per a la Reforma de les Administracions Públiques, assumir-ne el seguiment, impuls, coordinació i, si escau, proposar noves mesures. El Reial Decret 671/2014, d'1 d'agost , atorga caràcter permanent a OPERA i li assigna a més les funcions relatives al Portal de la Transparència, dependent del Ministeri de la Presidència , que facilitarà l'accés dels ciutadans a tota la informació a la qual es refereix la Llei de Transparència.

Informe de la Comissió per a la Reforma de les Administracions Públiques (PDF) . Tercer trimestre 2015

Informe executiu. Balanç CORA (PDF) .

Aquest espai informatiu sobre les mesures de CORA es mantindrà permanentment actualitzat i les novetats s'anunciaran a través del compte de Twitter: ReformaAAPP i també en el compte del Portal: transparencia_e .

Informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas, (acceder al informe en inglés)

Informe ejecutivo. Balance CORA. Mayo 2016 (PDF)

Informe trimestral de seguimiento. Junio 2016 (PDF)

Este espacio informativo sobre las medidas de CORA se mantendrá permanentemente actualizado y las novedades se anunciarán a través de la cuenta de Twitter: @ReformaAAPP y también en la cuenta del Portal: @transparencia_e.

CORA Objectius i línies estratègiques

Estat de la reforma CORA. Tercer trimestre 2015