Acceder al contenido principal

Sección con el contenido principal

Més informació

En esta página le explicamos qué es el Portal de la Transparencia y qué contiene.

Puede descargar este documento en formato PDF

Subir

Què regula la Llei de Transparència?

La Llei de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern (LTBG) preveu quina informació han de publicar les administracions públiques per a coneixement dels ciutadans, com poden demanar els ciutadans informació a les administracions i quins són les regles de bon govern que han de respectar els responsables públics.

Quines entitats estan obligades a proporcionar informació?

Totes les administracions públiques, entitats del sector públic, òrgans constitucionals (inclosa la Casa de Sa Majestat el Rei) i els seus equivalents a nivell autonòmic, així com Fundacions del Sector Públic, associacions constituïdes per administracions públiques o Societats Mercantils amb participació pública majoritària, estan obligades a complir la Llei de Transparència. És a dir, han de publicar la informació que la Llei esmenta i, a més, respondre a les sol·licituds d'informació que presentin els ciutadans.

Hauran també publicar la informació prevista en la Llei entitats privades com els partits polítics, sindicats, organitzacions sindicals i altres entitats que percebin ajuts públics.

En el cas del present Portal de la Transparència, atenent a l'article 10 de la LTBG, es publica la informació de l'Administració General de l'Estat que es demana amb més freqüència.

Què és el Portal de la Transparència del Govern de Españ; a?

És la plataforma, dependent del Ministeri de la Presidència, per la qual es podrà accedir a la informació de l'Administració General de l'Estat prevista a la Llei, el coneixement sigui rellevant per garantir la transparència de la seva activitat relacionada amb el funcionament i control de l'actuació pública. També contindrà la informació que els ciutadans sol·licitin amb més freqüència en exercici del dret d'accés a la informació pública i les resolucions denegatòries del dret d'accés, prèviament anonimitzades.

Què conté aquest Portal?

El Portal, d'acord amb el que disposa la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern, té per objecte ampliar i reforçar la transparència de la activitat pública, regular i garantir el dret d'accés a la informació relativa a aquella activitat i establir les obligacions de bon govern que han de complir els responsables públics.

El Portal publica informació de les entitats que conformen les administracions públiques, en concret.:

 • La Administració General de l'Estat ,
 • Les entitats gestores i els serveis comuns de la Seguretat Social així com les mútues col·laboradores de la Seguretat Social .
 • Els organismes autònoms , les agències estatals , les entitats públiques empresarials i les entitats de Dret Públic que, amb independència funcional o amb una especial autonomia reconeguda per la Llei, tenen atribuïdes funcions de regulació o supervisió de caràcter extern sobre un determinat sector o activitat.
 • Les entitats de Dret Públic amb personalitat jurídica pròpia, vinculades a qualsevol de les administracions públiques o que en depenen, incloses les universitats públiques < / span>.

  El Portal no conté informació de Comunitats Autònomes, entitats locals, societats estatals, fundacions i òrgans Constitucionals. Aquestes entitats publicaran la seva informació en els seus respectius portals web i seus electròniques.

Què és la Publicitat Activa?

És una informació agrupada en les categories definides en la llei, que les administracions públiques han de publicar de forma periòdica i actualitzada per garantir la transparència de la seva activitat.

En aquest Portal de la Transparència del Govern de Españ; a es facilita l'accés dels ciutadans a tota la informació institucional, organitzativa, de planificació, de rellevància jurídica, econòmica, pressupostària i estadística prevista en la Llei corresponent als Ministeris, organismes autònoms, entitats públiques empresarials, agències estatals i entitats de dret públic.

Quina informació es publica al Portal?

La Llei regula la publicació de les següents categories d'informació en el que es coneix com Publicitat Activa:

Informació organitzativa

 • Funcions que es desenvolupen en els organismes
 • Normativa d'aplicació
 • Estructura: organigrama amb identificació dels responsables de les unitats, el seu perfil i trajectòria professional
 • Plans i programes anuals, objectius, grau de compliment i resultats

  Informació de rellevància jurídica

  • Directrius, instruccions, acords, circulars, respostes a consultes (que suposin una interpretació del Dret o produeixin efectes jurídics)
  • avantprojectes de lleis o de decrets legislatius
  • Projectes de Reglament
  • Memòries i Informes inclosos en els expedients d'elaboració de textos normatius
  • Documents que hagin de ser sotmesos a informació pública

   Informació de contingut econòmic

   • Contractes
   • Convenis i encàrrecs de gestió
   • Retribucions alts càrrecs
   • Subvencions i ajudes públiques
   • Pressupostos
   • Comptes anuals. Informes d'auditoria de comptes i de fiscalització
   • Resolucions de l'Oficina de Conflicte d'Interessos que afecten empleats públics i alts càrrecs
   • Informació estadística de grau de compliment dels serveis públics
   • Béns immobles de propietat estatal

    Hi ha alguna restricció a la publicació de la informació?

    En efecte. Potser la informació no pugui publicar perquè afecti qüestions sensibles com la seguretat nacional, la defensa o la protecció de dades personals. En aquests casos, s'ha de comprovar si, veritablement, la publicació afecta els límits que la Llei preveu o, per al cas de les dades personals, si aquests poden eliminar del document que es publiqui.

    Què passa si no trobo informació al Portal?

    En principi, la informació més rellevant per al ciutadà i de freqüent accés estarà disponible al Portal de manera accessible, reutilitzable i interoperable. Si l'interessat necessita més informació o necessita més detall, llavors, es podrà accedir al servei de sol·licitud d'informació pública que és un dret regulat per la llei de transparència i bon govern. Aquest servei es troba disponible al Portal.

    Què passa si no es compleix amb les obligacions de transparència i no es publica la informació?

    El Consell de Transparència i Bon Govern ha de vetllar pel compliment de les disposicions de la Llei i l'incompliment podrà donar lloc a procediments disciplinaris.

Què és el dret d'accés a la informació pública?

És el dret d'accés a accedir a informació pública en els termes que preveu la Constitució article 105.b), entenent-se com informació pública els continguts o documents, sigui quin sigui el suport o format, que obrin en poder de l'administració i que hagin estat elaborats o adquirits en l'exercici de les seves funcions.

Per a més informació sobre l'der.echo d'accés accedeix a la Guia del Ciutadà. Dret d'Accés

Es pot demanar qualsevol informació?

El dret d'accés a la informació està subjecte a certs límits que tenen com a objectiu protegir altres béns jurídics que poden quedar desprotegits si es dóna la informació. És a dir, els límits existeixen per protegir informació que no ha de ser pública perquè, si ho fos, podria donen; ar a una persona o l'interès públic.

Aquests límits estan taxats en la Llei i són els següents:

 • La seguretat nacional
 • La defensa
 • Les relacions exteriors
 • La seguretat pública
 • La prevenció, investigació i sanció dels il·lícits penals, administratius o disciplinaris
 • La igualtat de les parts en els processos judicials i la tutela judicial efectiva
 • Les funcions administratives de vigilància, inspecció i control
 • Els interessos econòmics i comercials
 • La política econòmica i monetària
 • El secret professional i la propietat intel·lectual i industrial
 • La garantia de la confidencialitat o el secret requerit en processos de presa de decisió
 • La protecció del medi ambient

  Com s'apliquen els límits?

  L'òrgan al qual se li sol·licita una informació la publicació considera que pot perjudicar algun dels límits haurà de valorar si, efectivament, es produeix un Dan, o si es proveeix aquesta informació.

  Per què existeix protecció de dades personals?

  Si la informació sol·licitada contingués dades especialment protegides, l'accés únicament es podrà autoritzar en cas que es comptés amb el consentiment exprés i per escrit de l'afectat

  Què és l'accés parcial?

  En els casos en què se sol·liciti informació a la que parteix de la mateixa estigui sotmesa a alguna causa de límit del dret, s'admetrà parcialment la sol·licitud i s'indicarà al sol·licitant la informació que ha estat omesa .

  Què pot fer un ciutadà a qui se li denega informació?

  Pot presentar una reclamació davant el Consell de Transparència i Bon Govern, òrgan independent encarregat de vetllar pel correcte compliment de les disposicions de la Llei.

  Per a més informació sobre el dret d'accés a la informació pública, consulteu la Guia del Ciutadà. Dret d'accés.

Què és el Consell de la Transparència i Bon Govern?

El Consell de la Transparència i Bon Govern és un organisme públic que preveu la disposició addicional desena de la Llei 6/1997, de 14 d'abril, d'Organització i Funcionament de l'Administració General de l'Estat. Està adscrit al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar, actuant amb autonomia i plena independència en el compliment dels seus fins.

El Consell de la Transparència i Bon Govern té per finalitat promoure la transparència de l'activitat pública, vetllar pel compliment de les obligacions de publicitat, salvaguardar l'exercici de dret d'accés a la informació pública i garantir l'observança de les disposicions de bon govern.

És el Consell responsable del Portal de la Transparència?

No. El consell té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat per obrar. Actua amb autonomia i plena independència en el compliment dels seus fins.

Subir