Acceder al contenido principal

Sección con el contenido principal

Resoluciones denegatorias

En esta página se recogen las resoluciones denegatorias, previa disociación de los datos de carácter personal, basadas en las causas señaladas en el punto 1 del artículo 14 de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.

Les causes que poden donar lloc a la denegació del dret d'accés són aquelles que puguin suposar un perjudici per a:

 1. La seguretat nacional.
 2. La defensa.
 3. Les relacions exteriors .
 4. La seguretat pública .
 5. La prevenció, investigació i sanció dels il·lícits penals, administratius o disciplinaris .
 6. La igualtat de les parts en els processos judicials i la tutela judicial efectiva .
 7. Les funcions administratives de vigilància, inspecció i control.
 8. Els interessos econòmics i comercials.
 9. La política econòmica i monetària.
 10. El secret professional i la propietat intel·lectual i industrial.
 11. La garantia de la confidencialitat o el secret requerit en processos de presa de decisió.
 12. La protecció del medi ambient.

  Veure les resolucions que inclouen diverses causes de denegació .

  Està ordenada per causa de denegació. Recull la següent informació: la causa de denegació, el ministeri responsable i la consulta plantejada.

  Són enllaços a documents en format PDF i s'obren o descarreguen en una finestra nova. Subir